နည်းဥပဒေများ

မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနည်းဥပဒေများကို ပြင်ဆင်သည့် နည်းဥပဒေ 10/10/2018 - 22:27
The Undergound Water Rules, 1941 06/27/2018 - 00:04
မြန်မာနိုင်ငံဗိသုကာကောင်စီနည်းဥပဒေများ 06/26/2018 - 23:59
၁၉၅၆ခုနှစ် ၊ အစိုးရအိမ်ဥပစာ (နှင်ထုတ်ခြင်း) နည်းဥပဒေများကို ပြင်ဆင်သည့် နည်းဥပဒေများ 06/26/2018 - 23:57
စုပေါင်းပိုင်အဆောက်အအုံဆိုင်ရာနည်းဥပဒေ 06/26/2018 - 23:53
လမ်းမကြီးများဆိုင်ရာနည်းဥပဒေကိုပြင်ဆင်သည့်နည်းဥပဒေ 06/26/2018 - 23:50
လမ်းမကြီးများဆိုင်ရာနည်းဥပဒေ 06/26/2018 - 23:48
စာချွန်တော်အမိန့် လျှောက်ထားမှုများဆိုင်ရာ နည်းဥပဒေများ 05/18/2018 - 15:07
ဥပဒေဆိုင်ရာအထောက်အကူပေးရေးနည်းဥပဒေ 05/18/2018 - 13:41
ချိတ်ဆက်အသုံးပြုခြင်းနှင့် အပြန်အလှန်ဆက်သွယ် ခြင်း ဆိုင်ရာ နည်း ဥပဒေများ 05/18/2018 - 13:38

Pages