ဦးစီးဌာနနှင့်လုပ်ငန်းများ၏ကြေညာချက်များ

Post date: 04/02/2015 - 14:30

Global New Light of Myanmar သတင်းစာတိုက်တွင် အသုံးပြုမည့် စက္ကူနှင့်မင် ပစ္စည်းများဝယ်ယူရေးအတွက် ၃၁ - ၃ - ၂၀၁၅ ရက်နေ့တွင် စိစစ်ရေးအစည်းအဝေးကျင်းပခဲ့ပြီး ဌာနမှ လိုအပ်သည့် လုပ်ငန်းစံချိန်စံညွှန်းကိုက်ညီပြီး ဈေးအနည်းဆုံးတင်ဒါတင်သွင်းသည့် အောက်ဖော်ပြပါ ကုမ္ပဏီများမှ တင်ဒါအောင်မြင်ခဲ့ပါသည် -

Pages