ဒေးဒရဲမြို့နယ်ရှိ ရပ်ကွက်/ကျေးရွာ ကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲများသို့ မဲလက်မှတ်များ၊ မဲရုံသုံးပစ္စည်းများနှင့် မဲရုံပြင်ဆင်စရိတ်များထုတ်ပေး